Stadgar

STADGAR FÖR ESKILSTUNA DJURSKYDDSFÖRENING ANTAGNA VID ÅRSMÖTE 2017-03-15

§ 1 Föreningen

Eskilstuna Djurskyddsförening, är en ideell förening som har till ändamål

att verka för djurskydd samt god djurvård.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen är ingen myndighet.

Föreningen arbetar enbart med lagliga metoder.

§ 2 Uppgifter

·          att hos allmänheten väcka insikt om att djur är varelser med behov, och förmåga att uppleva fysiskt och

         psykiskt  lidande

·          att verka för att lagar, förordningar och föreskrifter om djur efterlevs

·          att i samarbete med riksförbundet påverka djurskyddslagstiftningen enligt senaste forskningsrön

·          att samarbeta med myndigheter och andra organisationer

·          att samarbeta med andra lokalföreningar och associerade organisationer

·          att fungera som remissorgan i lokala djurskyddsfrågor

·          att bilda opinion och sprida kunskap om djurs behov

·          att genom föreningens djurhem bedriva praktiskt djurskyddsarbete

§ 3 Medlemskap

1.        Var och en som vill verka för föreningens ändamål, kan som medlem ingå i föreningen.

2.        Till hedersmedlem kan föreningen, eller dess styrelse, utse en person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt

   främjat föreningens syften.

3.        Medlem som inte betalat medlemsavgift till föreningen anses ha lämnat föreningen.

4.        Medlem som uppenbart skadar föreningens verksamhet, bryter mot dessa stadgar eller av årsmötet fattade beslut,

   kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Uteslutningen gäller omedelbart efter styrelsens beslut.

5.        Den uteslutne kan begära att få beslutet om uteslutning prövatvid nästkommande årsmöte..

§ 4 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av minst fem ledamöter samt minst två suppleanter.

Styrelseledamöter väljs vid årsmötet, ordförande för en tid av minst ett år och kassör för en tid av två år.Övriga ledamöter och suppleanter väljs för en tid av två år med rullande mndatperioder.

Avgår ledamot under mandattid inträder efter kallelse av styrelsen suppleant i dennes ställe i turordning som beslutats

av årsmötet.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och sekreterare.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden. Kallelse sker minst två veckor i förväg.

 

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna eller suppleanterna deltar i sammanträdet.

Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte förutsetts i stadgarna

avgörs frågan av årsmötet. Medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att i sådana frågor icke väcka talan vid

allmän domstol.

Styrelsen anställer personal samt beslutar om arbetsordning och anställningsvillkor. Den som är anställd kan inte samtidigt

vara ledamot i styrelsen.

§ 5 Årsmötet

Årsmötet hålls senast före mars månads utgång.

Vid årsmötet ska behandlas

1.                    Mötets öppnande

2.                    Årsmötets behöriga sammankallande

3.                    Fastställande av dagordning

4.                    Val av mötesordförande

5.                    Val av mötessekreterare

6.                    Fastställande av röstlängd

7.                    Val av protokolljusterare tillika rösträknare

8.                    Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

9.                    Revisorernas berättelse

10.                 Styrelsens ansvarsfrihet

11.                 Fastställande av föreningens verksamhetsplan

12.                 Beslut om årsavgift

13.                 Behandling av budget

14.                 Val av ordförande/kassör

15.                 Val av ledamöter jämte suppleanter

16.                 Eventuella fyllnadsval

17.                 Val av revisorer jämte suppleanter

18.                 Val av valberedning jämte suppleanter samt sammankallande

19.                 Behandling av motioner och av styrelsen hänskjuten fråga

20.                 Övriga frågor

21.                 Mötets avslutande

Röstberättigad är varje medlem som fyllt 15 år, d.v.s. även samtliga familjemedlemmar över 15 år. 

I händelse av omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet med undantag av personval då relativ majoritet tillämpas.

I frågor som gäller stadgeändring eller föreningens upplösning erfordras kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten enligt § 10 och § 11.

Omröstning sker öppet. Dock skall val ske med slutna sedlar, när någon röstberättigad så begär.

Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst, därest denne är röstberättigad, utom vid val då lotten avgör.

Vid val med slutna sedlar får valsedel ej uppta andra namn än de som ställts i proposition, ej heller får valsedel uppta fler namn än de som skall väljas. I sådant fall ogiltigförklaras valsedeln.

Vid val av revisorer och revisorssuppleanter samt vid beslut om ansvarsfrihet äger styrelseledamot inte rösträtt.

Årsmötet utlyses minst två veckor före mötet genom personliga kallelser

.

Medlemmar har rätt att inlämna motioner till årsmötet.Motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast 1 februari..

 

§ 6 Extra möte

Extra möte ska hållas då minst en tredjedel (1/3), av föreningens röstberättigade medlemmar eller föreningens revisorer

till styrelsen skriftligen med angivande av ärende, har begärt det. Styrelsen äger också rätt att besluta om extra möte.

Extra möte ska hållas inom 30 dagar efter det att framställan inkommit till styrelsen och endast behandla de frågor som

föranlett det extra mötet.

§ 7 Valberedning

Valberedningen har att inför nästkommande årsmöte framlägga förslag till ledamöter och suppleanter i styrelsen samt

till revisorer jämte revisorsuppleanter.

Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem i lokalförening.

Valberedningen består av minst tre personer.

§ 8 Ekonomisk förvaltning

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för medel som står under styrelsens förvaltning samt för de beslut angående medlens användning i vilka de deltagit och mot vilka de inte reserverat sig.

Föreningens firma tecknas av ordförande i förening med annan styrelseledamot eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

§ 9 Revision

Föreningens räkenskaper jämte för revision erforderliga övriga handlingar ska för granskning överlämnas till föreningens

revisorer senast den 15 februari året efter aktuellt bokföringsår.

Senast en månad efter handlingarnas mottagande ska revisorerna återställa dessa tillsammans med skriftlig revisionsberättelse.

§ 10 Stadgeändring

Stadgeändring måste för att gälla biträdas av minst två tredjedelar (2/3), av de röstberättigade vid två på varandra följande ordinarie årsmöten eller vid ett ordinarie årsmöte under förutsättning att ingen där är emot (ej § 11)

För ändring av § 11 gäller dock vad här stadgas.

§ 11 Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen erfordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Dessutom erfordras att beslutet vid båda mötena har antagits av minst tre fjärdedelar (3/4) av samtliga på respektive möte röstberättigade deltagare.

Vid beslut om upplösning ska mötet också besluta om användningen av föreningens tillgångar.

Äger föreningen vid sin upplösning tillgångar ska dessa överföras till annan djurskyddsorganisation.